Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


I- Thành phần hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tư nhân

1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do chủ doanh nghiệp ký).

2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

  Ghi chú : Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch (đã được hướng dẫn tại mục một số lưu ý chung).

II- Chi phí thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tư nhân

- Phí dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở Doanh nghiệp tư nhân;

- Lệ phí cấp lại giấy phép kinh doanh;

III-  Thời gian thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tư nhân

- Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

- Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày

IV- Trình tự thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

V- Các bước tiến hành thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các bước sau đây

- Doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo các thủ tục tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

- Để thay đổi địa chỉ trụ trở chính, doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện các bước sau đây:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các loại giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi trụ sở chính của công ty

* Bước 2: Nộp hồ sơ

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Tùy vào trụ sở mới mà doanh nghiệp tư nhân dự định đặt, có 2 trường hợp:

  • Trường hợp trụ sở chính mới trong cùng tỉnh với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  • Trường hợp trụ sở chính mới khác tỉnh so với trụ sở cũ: Mang hồ sơ chuẩn bị ở bước 1 đến đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính mới.

- Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi trụ trở chính của doanh nghiệp tư nhân.

* Bước 3: Nhận kết quả

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân dự định đặt trụ sở mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp tư nhân này và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp tư nhân đó đã đăng ký.

Lưu ý:  Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.