Thực đơn
Cửa hàng
Bộ lọc
Thêm
Danh mục
Nhãn hiệu
Bảng giá niêm yết
vi

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN


Thay Đổi Tên Công Ty TNHH Một Thành Viên 

I- Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

- Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

1- Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).

2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Ghi chú : Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH một thành viên

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ:

Công ty TNHH 1 thành viên chuẩn bị Thông báo với các nội dung thông báo Theo mẫu tại Phụ lục II-1, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT gồm các nội dung chính:

  • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên dự kiến thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Kèm theo Thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

(Quyết định, biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Bước 2 : Nộp hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

  • Gửi thông báo thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH 1 thành viên (gửi 1 bộ hồ sơ)
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ 
  • Nộp lệ phí: 200.000 đồng/lần tại thời điểm nộp hồ sơ (theo Thông tư 215//2016/TT-BTC). 

Lưu ý : Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp 2014.

Bước 3 : Nhận kết quả:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

II. Chi phí thay đổi tên công ty TNHH một thành viên 

- Phí dịch vụ thay đổi tên công ty tnhh một thành viên.

- Lệ phí nộp nhà nước xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

III. Thời gian thay đổi tên công ty TNHH một thành viên 

- Soạn thảo hồ sơ và ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi: 01 ngày

- Nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới: 03 ngày